سابقه درخشان در نرم افزارهای حسابداری

شرکت حسابداری و موسسه حسابرسی کیان محاسبان با بهره گیری از نیروهای مجرب و با سابقه، تمامی امور مربوط به حسابداری مرتبط با انواع شرکت ها، موسسات، کارخانجات و ... را بر عهده گرفته و بدین منظور امکان اعزام حسابداری، مدیر و مشاور مالی، به صورت پاروقت و تمام وقت به مراکز نامبرده در تهران و سایر شهرستان ها مقدور می باشد.

از جمله مواردی که در زمینه خدمات حسابداری توسط شرکت حسابداری و موسسه حسابرسی کیان محاسبان ارائه خواهد شد عبارتند از: تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم دفاتر قانونی، ثبت اسناد و تهیه صورت های مالی از روی اسناد ناقص، ارائه گزارش های محاسباتی و مالی، طراحی کدینگ، ترجمه و تبدیل صورت های مالی (انگلیسی-فارسی) و تالار حسابداری.

سابقه درخشان در نرم افزارهای حسابداری

شرکت حسابداری و موسسه حسابرسی کیان محاسبان با بهره گیری از نیروهای مجرب و با سابقه، تمامی امور مربوط به حسابداری مرتبط با انواع شرکت ها، موسسات، کارخانجات و ... را بر عهده گرفته و بدین منظور امکان اعزام حسابداری، مدیر و مشاور مالی، به صورت پاروقت و تمام وقت به مراکز نامبرده در تهران و سایر شهرستان ها مقدور می باشد.

از جمله مواردی که در زمینه خدمات حسابداری توسط شرکت حسابداری و موسسه حسابرسی کیان محاسبان ارائه خواهد شد عبارتند از: تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم دفاتر قانونی، ثبت اسناد و تهیه صورت های مالی از روی اسناد ناقص، ارائه گزارش های محاسباتی و مالی، طراحی کدینگ، ترجمه و تبدیل صورت های مالی (انگلیسی-فارسی) و تالار حسابداری.

همکاران ما در کیان محاسبان

  • همکار 1 مدیریت مالی
  • همکار 2 مدیریت حسابداری