تابلو اعلانات تکالیف مالیاتی و بیمه ای

سررسید فصلی (فصل بهار)
 • صورت معاملات فصلی
  تاریخ سررسید ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • اظهارنامه ارزش افزوده
  تاریخ سررسید 1401/04/15
  زمان باقیمانده پایان مهلت
سررسید ماهانه (اردیبهشت ماه)
 • بيمه تامين اجتماعی
  تاریخ سررسید 1401/03/3۱
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • ماليات حقوق
  تاریخ سررسید 1401/03/31
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • مالیات تکلیفی
  تاریخ سررسید 1401/03/31
  زمان باقیمانده پایان مهلت
سررسید سالیانه (1401)
 • اظهارنامه عملكرد اشخاص حقوقی
  تاریخ سررسید 1401/04/31
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • اظهارنامه عملكرد اشخاص حقیقی
  تاریخ سررسید 1401/03/31
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • اظهارنامه املاك
  تاریخ سررسید 1401/04/31
  زمان باقیمانده پایان مهلت
 • صورتهای مالی حسابرسی
  تاریخ سررسید 1401/07/30
  زمان باقیمانده پایان مهلت